Maturitní a závěrečné zkoušky

Úprava organizace maturitních zkoušek 2021 dle opatření MŠMT 3267/2021-1 ze dne 29.1.2021:
K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období 2021 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
V jarním zkušebním období 2021 se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce. To platí pro žáky, kteří se v jarním zkušebním období hlásí k řádnému termínu, a pro žáky, kteří konali řádný termín v minulém školním roce.
V řádném jarním termínu se didaktické testy budou konat v období od 3. do 5. května 2021. Didaktické testy společné části se uskuteční také v mimořádném jarním termínu od 14. do 16. června 2021, který je určen pro žáky s omluvou z konání didaktických testů z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény. Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů.
– maturitní seznam literárních děl a kritéria sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury se nemění
– témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka ani témata dalších ústních profilových zkoušek se nemění
– odlišný způsob konání praktické zkoušky v rámci maturitní zkoušky se nestanovuje, hodnocení této zkoušky se nemění
Všechny uvedené změny jsou v jednotlivých materiálech k maturitní zkoušce vyznačeny červeně.
Příloha: opatření MŠMT 3267/2021-1 ze dne 29.1.2021

Základní informace k maturitním zkouškám

Struktura maturitní zkoušky v roce 2021

Nabídka a forma povinných a nepovinných zkoušek

Témata maturitních zkoušek v roce 2021

Maturitní seznam literárních děl a kritéria výběru
Praktická zkouška – délka a způsob konání
Témata povinných zkoušek profilové části
Témata nepovinných zkoušek profilové části

Průběh maturitní zkoušky v roce 2021

Harmonogram zkoušek pro období jaro 2021
Zkušební schéma jaro 2021
Harmonogram opravných a náhradních zkoušek podzim 2021

Závěrečné zkoušky v roce 2020 – 2021

Harmonogram zkoušek v řádném termínu
Přihláška k vykonání závěrečných zkoušek v termínu náhradním či opravném
Harmonogram opravných a náhradních zkoušek podzim

Podrobné harmonogramy, pokyny a pravidla hodnocení písemné a praktické části závěrečných zkoušek:

Kuchař
Číšník a Číšník, barman barista
Cukrář
Kadeřník
Stravovací a ubytovací služby

Dodatek k osvědčení o dosaženém vzdělání – EUROPASS

soubory s osvědčením jsou výcejazyčné (tisk oboustranný)
65-41-L/01 Gastronomie (denní forma)
65-41-L/51 Gastronomie (denní forma)
65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma)
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby