Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby hodnocení
65-41-L/01 Gastronomie hodnocení
65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma) hodnocení

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vzhledem k tomu, že v předchozích kolech přijímacího řízení nebyly v některých oborech naplněny plánované počty přijímaných uchazečů, je vyhlášeno třetí kolo přijímacího řízení.
Přihlášky lze podávat do 27. 8. 2021. Podrobnosti zde

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

65-51-H/01 Kuchař, kuchařka hodnocení
65-51-H/01 Číšník, servírka hodnocení
65-51-H/01 Číšník, barman, barista hodnocení
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby hodnocení
65-41-L/01 Gastronomie hodnocení
65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma) hodnocení

 

Termín přijímací zkoušky – 2.kolo přijímacího řízení
65-41-L/01 Gastronomie  (denní forma)
65-41-L/51 Gastronomie  (dálková forma)

Uchazeči o přijetí do těchto oborů, kteří nepředložili s přihláškou potvrzené výsledky přijímací zkoušky z 1. kola vykonají přijímací zkoušku ve 2. kole přijímacího řízení dne 8. 7. 2021 v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary od 8.15 hodin.

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení
Vzhledem k tomu, že v prvním kole přijímacího řízení nebyly v některých oborech naplněny plánované počty přijímaných uchazečů, je vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení.
Přihlášky lze podávat do 21. 6. 2021. Podrobnosti zde

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

65-51-H/01 Kuchař, kuchařka hodnocení
65-51-H/01 Číšník, servírka hodnocení
65-51-H/01 Číšník, barman, barista hodnocení
29-54-H/01 Cukrář hodnocení
69-51-H/01 Kadeřník hodnocení
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby hodnocení
65-41-L/01 Gastronomie hodnocení
65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma) hodnocení

 

Aktuální informace ke změnám v přijímacím řízení dle nového Opatření obecné povahy MŠMT č.j. 4337/2021-8

Pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná zkouška nekoná a zároveň jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná zkouška koná, (nebo podá pouze jedinou přihlášku do oboru s jednotnou zkouškou), dochází k tomu, že uchazeč koná jednotnou zkoušku v obou termínech ve škole, na kterou se hlásí do oboru, ve kterém se jednotná zkouška koná. (lepší výsledek z testů z prvního a druhého termínu se použije pro hodnocení uchazeče).
Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výše uvedeného a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu, pokud řediteli školy, na které měl měl konat oba termíny jednotné zkoušky, potvrdí do 14.5.2021, že tuto zkoušku bude v náhradním termínu konat.
Uchazeč může ve školním roce 2020/21 vzít zpět zápisový lístek již uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl v 1.kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Aktuální informace ke změnám v přijímacím řízení dle platného znění Opatření obecné povahy MŠMT č.j. 43073/2020-3

• Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání musí ZŠ vydat nejpozději do 30. dubna 2021.
• První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) je nově stanoven na 3.5., druhý na 4. 5. 2021, první náhradní termín JPZ je stanoven na 2.6., druhý na 3.6. 2021.
• Pokud se JPZ v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná nebo uchazeč podal pouze jednu přihlášku na maturitní obor vzdělání, koná JPZ v obou termínech.
• Časový limit pro písemné testy JPZ se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut, u matematiky se prodlužuje o 15 minut.
• Výsledky přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou i do oborů s výučním listem mohou být vyhlášeny nejdříve 19.5.2021.
• Kompletní instrukce týkající se podmínek a průběhu JPZ uchazeči obdrží v zásilce, která byla ze školy vypravena 16.4.2021.
• Opatření k ochraně zdraví osob v průběhu JPZ včetně informací a pokynů k testování uchazečů na Covid najdete ZDE

Dle změny opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4.2021 mají uchazeči při přijímací zkoušce možnost zakrytí úst a nosu respirátorem nebo zdravotnickou obličejovou maskou (zdravotnickou rouškou).

Návody k testování žáků:
  Video návod YouTube
Tištěný návod

 

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou (denní)

65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví

Uchazeči budou hodnoceni takto:
 • dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněné váhou 40%
 • dle výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky zohledněné váhou 60%
 • dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných

Jak se přihlásit
 • podat škole přihlášku do 1. 3. 2021
 • na straně č.2 přihlášky uvést výsledky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky (žákům ZŠ vyplní a potvrdí ZŠ, ostatní přiloží ověřenou kopii vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky)
 • na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
 • na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje – hůlkovým písmem, uvést emailové adresy a nově datum narození zákonného zástupce uchazeče
 • rozhodnutí o přijetí nejsou uchazečům rozesílána, jsou zveřejněna ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy
 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí podat do sekretariátu školy zápisový lístek
 • zápisový lístek vydává svým žákům základní škola ostatní uchazeči si zápisový lístek včas zajistí na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, budova „B“, II. patro

Tříleté obory s výučním listem (denní)

65–51-H/01 • Kuchař, kuchařka
65–51-H/01 • Číšník, servírka
65–51-H/01 • Číšník, barman, barista
29-54-H/01 • Cukrář
69-51-H/01 • Kadeřník
65-51-E/01 • Stravovací a ubytovací služby

Uchazeči budou hodnoceni takto:
 • dle vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obory H
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor E

Jak se přihlásit
 • podat škole přihlášku do 1. 3. 2021
 • na straně č.2 přihlášky uvést výsledky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky (žákům ZŠ vyplní a potvrdí ZŠ, ostatní přiloží ověřenou kopii vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky)
 • na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
 • na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje – hůlkovým písmem, uvést emailové adresy a letos nově datum narození zákonného zástupce uchazeče
 • rozhodnutí o přijetí nejsou uchazečům rozesílána, budou zveřejněna ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy
 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí podat do sekretariátu školy zápisový lístek
 • zápisový lístek vydává svým žákům základní škola, ostatní uchazeči si zápisový lístek včas zajistí na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, budova „B“, II. patro

Nástavbové studium (dálkové)

65-41-L/51 • Gastronomie

Uchazeči budou hodnoceni takto
 • dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněné váhou 30%
 • dle výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky zohledněné váhou 70%
 • dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných

Jak se přihlásit
 • podat škole přihlášku do 1.3.2021
 • vyplnit stranu č.2 přihlášky – vysvědčení za jednotlivé ročníky oboru s výučním listem, současní žáci 3. ročníku oboru s výučním listem vyplní za 3.ročník jen 1. pololetí (žákům školy potvrdí na přihlášku prospěch třídní učitel, ostatní přiloží ověřené kopie vysvědčení z oboru s výučním listem)
 • na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
 • na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje – hůlkovým písmem, uvést emailové adresy
 • k přihlášce přiložit ověřenou kopii výučního listu – pokud je uchazeč/ka již vyučen/a

Informace o přijímacím řízení:
sekretariát Jitka Valvodová tel.: 353 176 611

Informace a formuláře přihlášek ke stažení
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace krajského úřadu k vydání zápisového lístku a formulář žádosti
http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/zapisovy-listek.aspx