Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Jak se přihlásit

 • podat škole přihlášku do 1. 3. 2023
 • pro 1. kolo přijímacího řízení všech oborů může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě různé SŠ nebo na jednu SŠ do dvou různých oborů vzdělání)
 • na obou přihláškách vyplní uchazeč obě střední školy, popř. oba obory, pořadí nevyjadřuje preferenci školy ani oboru vzdělání
 • na straně č.2 přihlášky uvést výsledky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky (žákům ZŠ vyplní a potvrdí ZŠ, ostatní přiloží ověřenou kopii vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky, pro uchazeče dle „lex ukrajina“ je informace níže)
 • na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
 • na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje – hůlkovým písmem, uvést emailové adresy a nově datum narození zákonného zástupce uchazeče
 • pokud má zákonný zástupce uchazeče zřízenu datovou schránku, uvede ji na přihlášce
 • rozhodnutí o přijetí nebudou uchazečům rozesílána, budou zveřejněna ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy
 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí podat do sekretariátu školy zápisový lístek


Informace o přijímacím řízení:
sekretariát Jitka Valvodová tel.: 353 176 611, info@ssstravovani.cz

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou (denní)

65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví

Uchazeči budou hodnoceni takto:
• dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněného váhou 40 %
• dle výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky zohledněného váhou 60 %
• dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce a zadáním k procvičování: https://prijimacky.cermat.cz
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Gastronomie ZDE


Tříleté obory s výučním listem H (denní)

29-54-H/01 • Cukrář
69-51-H/01 • Kadeřník
65-51-H/01 • Kuchař-číšník, zaměření Číšník, ŠVP Číšník barman, barista
65-51-H/01 • Kuchař-číšník, zaměření Číšník, ŠVP Číšník, servírka
65-51-H/01 • Kuchař-číšník, zaměření Kuchař

Tříleté obory s výučním listem E (denní)

65-51-E/01 • Stravovací a ubytovací služby

Uchazeči budou hodnoceni takto (obor Kadeřník a Cukrář):
• dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněného váhou 60 %
• dle výsledků školní přijímací zkoušky zohledněné váhou 40 %
• dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Uchazeči budou hodnoceni takto (varianty oboru Kuchař-číšník a obor Stravovací a ubytovací služby):
• dle vysvědčení z předchozího vzdělávání
• dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Kadeřník a Cukrář ZDE
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – varianty oboru Kuchař – číšník ZDE
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Stravovací a ubytovací služby ZDE


Postup uchazečů – cizinců dle § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „lex ukrajina“)

 • Společně s přihláškou ke vzdělávání uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 lex ukrajina.
 • Cizinci se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2023/24 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Výsledek rozhovoru „neuspěl“ znamená nesplnění kritérií přijímacího řízení a uchazeč nebude ke vzdělávání přijat.
 • Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 • Pokud uchazeč cizinec není z mimořádných důvodů schopen doložit doklady o výsledcích předchozího vzdělávání, resp. ukončení povinné školní docházky (vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky), ani prostou kopii těchto dokladů, může výjimečně uvedené doklady nahradit tímto čestným prohlášením ZDE


Informace krajského úřadu k vydání zápisového lístku a formulář žádosti
http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/zapisovy-listek.aspx