Ochrana oznamovatelů

Základní informace k ochraně oznamovatelů:

 1. Střední škola je povinným subjektem, který musí zajistit v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ochranu osob, které oznámení učinily.
 2. Oznamovatel může podle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU podat oznámení prostřednictvím vnitřního a vnějšího oznamovacího systému nebo uveřejněním.
 3. Volba mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem je na rozhodnutí oznamovatele.
 4. Uveřejnění může oznamovatel využít jen v případě, že oznámení nejdříve učinil prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.
 5. Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:
  1. zadávání veřejných zakázek
  2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  4. bezpečnost dopravy;
  5. ochrana životního prostředí
  6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  8. veřejné zdraví;
  9. ochrana spotřebitele;
  10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.
 6. Oznámení příslušné osobě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU může podávat pouze zaměstnanec Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary následujícími způsoby:
  1. písemně v listinné podobě na adresu Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary, s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby pro ochranu oznamovatelů“, případně podáním obálky v sekretariátu školy s označením „WHISTLEBLOWING“,
  2. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@ssstravovani.cz,
  3. ústně v přiměřené lhůtě u příslušné osoby v kanceláři, nebo dle domluvy jinde, kdy o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
  4. telefonicky na níže uveřejněném čísle.
 7. Příslušná osoba:
  Jana Škutová, tel. 607 615 954,
  e-mail: whistleblowing@ssstravovani.cz